Қонақ үй қызметтерін көрсетуге арналған жария оферта шарты - BeFine

Қонақ үй қызметтерін көрсетуге арналған жария оферта шарты

Онлайн сервисті “BE FINE” ЖK (бұдан әрі-Орындаушы) ұсынады. Тапсырыс беруші мен
Орындаушы мына төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты:
1. Терминдер мен анықтамалар
Шарт — жария оферта түрінде жасалған, бұдан әрі Тапсырыс беруші оны акцепт арқылы толық
көлемде сөзсіз қабылдаған қызметтерді көрсетудің барлық елеулі шарттары бойынша
Тараптардың осы келісімі. Осы Шарт сайтта орналастырылған ережелер мен ережелер түріндегі
акцептелген жария офертадан және оның ажырамас бөліктерінен тұратын мәміле болып
табылады.Шартты ресімдеу тәртібі бұдан әрі мәтін бойынша ҚР Азаматтық кодексінің 395 және
396-баптарына сәйкес айқындалған.
Оферта — https://befine.kz сайттында орналастырылған шартты жасасудың жария ұсынысы
Акцепт — Тапсырыс берушінің осы Шарттың талаптарын толық және сөзсіз қабылдауы.
Сайт — Тапсырыс беруші тапсырыстарды ресімдеуді жүзеге асыратын, Интернет желісіндегі
Орындаушының https://befine.kz веб сайты.
Қонақ үйі – Алматы облысы Талғар ауданы Бесқайнар ауылындағы “BeFine” қонақ үй кешені.
Тапсырыс беруші-18 жасқа толған, орындаушымен шарттық қатынастарға түсуге, оның ішінде
қызметті сайтта брондауға заңды құқығы бар әрекетке қабілетті жеке тұлға.
Тапсырыс — онлайн-брондау жүйесінде іздеу нәтижесінде қолайлы нұсқаны таңдау арқылы
тапсырыс беруші қалыптастыратын қонақ үй қызметтерінің жиынтығы.
Онлайн-брондау және төлеу жүйесі (бұдан әрі — Жүйе) – келіп түскен тапсырыстар, қонақ үйде
орын бар-жоғы, тарифтер және оларды қолдану ережелері, сондай-ақ ұсынылатын қызметтерді
көрсетудің басқа да шарттары туралы мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйе. Жүйедегі ақпарат
кез-келген уақытта өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін, осыған байланысты Тапсырыс
берушіге Жүйені «қалай бар» режімінде пайдалану ұсынылады.
Байланыс деректері – Тапсырыс берушінің тапсырыс берілген қызметтерге қатысты мәселелер
бойынша онымен жедел байланыс үшін қажетті дербес және байланыс деректері.
Брондау – брондау және төлеу ережелеріне сәйкес Тапсырыс беруші жүйеде жасайтын бірқатар ісәрекеттер нәтижесінде орын алатын қонақ үйдегі орындарды резервтеу.
Брондау және төлеу ережелері – Тапсырыс беруші сайттағы Қонақ үй қызметтерін Брондауды
жүзеге асыратын ережелер мен нұсқаулықтар жиынтығы, сондай-ақ жүргізілген Брондауға ақы
төлеу.
2. Жалпы ережелер
2.1. Осы Шарттың мәтіні жария оферта болып табылады (Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес жария оферта-бұл ұсынысты жасаушы адамның
ұсыныста көрсетілген талаптарда осы ұсынысқа құлақ түретін кез-келген адаммен шарт жасасу
еркі қаралатын шарттың барлық маңызды талаптарын қамтитын ұсыныс). Оферта акцептінөмірлерді брондаудың онлайн сервисін пайдалану (Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің 396-бабына сәйкес). Акцепт-бұл оферт жіберілген адамның оны қабылдау туралы
жауабы. Акцепт толық және сөзсіз болуы тиіс. Осы жария шарт – Офертаның акцепті бойынша ісәрекеттер жасай отырып, Тапсырыс беруші өзінің құқықтық қабілеттілігін және әрекет
қабілеттілігін, сондай-ақ Орындаушымен шарттық қатынастарға түсуге өзінің заңды құқығын
растайды. Шартты жасасуға толық және сөзсіз Келісім (бұдан әрі – Акцепт) Орындаушының
онлайн брондау сервисін пайдалану және/немесе сервисті ұсыну талаптарын қабылдау
шарттарымен оның айқын келісімі болып табылады.
2.2. Шарттың акцепті Тапсырыс берушінің осы ұсыныстың барлық ережелерімен келісетінін және
Шарт пен оның барлық қосымшаларын жасасуға тең екенін білдіреді. Жоғарыда айтылғандарға
байланысты, Шарттың мәтінін мұқият оқыңыз. Егер сіз Шарттың қандай да бір тармағымен
келіспесеңіз, Орындаушы сізге оферта Акцептінен бас тартуды ұсынады.
2.3. Осы оферта жеке тұлғаларға арналған.
3. Шарттың мәні
3.1. Орындаушы Тапсырыс берушіге тамақтану қызметін ұсынумен немесе осындай қызмет
көрсетусіз қонақ үйде нөмірлерді брондау бойынша қызметтер көрсетеді, Тапсырыс беруші
тапсырыс берілген қызметтерді қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.
3.2. Осы Шарт Тапсырыс беруші оның акцептін жасаған сәттен бастап жасалды деп есептеледі.
3.3. Осы Шарт Тапсырыс беруші мен орындаушы арасындағы ресми өзара қарым-қатынастардағы
негізгі құжат болып табылады.
3.4. Қызметтер ҚР қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте және Қонақ үйде белгіленген
шарттарда көрсетіледі.
4. Қызмет көрсету шарттары
4.1. Тапсырысты рәсімдеу және төлемді жүргізу үшін Тапсырыс беруші сайтта орналастырылған
брондау нысанының барлық қажетті жолдарын толтыруы тиіс. Бұл ретте Тапсырыс беруші
брондау және төлеу ережелерінде көзделген барлық қажетті деректерді ұсынуы тиіс.
4.2. Тапсырыс беруші Орындаушыға ұсынылған барлық деректердің дұрыстығы мен дұрыстығы
үшін жауапты болады. Тапсырыс беруші 18 жасқа толғанын, өзінің атынан да, басқа тұлғалардың
мүддесінде де мәмілелердің азаматтық-құқықтық және өзге де түрлері бойынша құқықтарға кіруге
және міндеттерді атқаруға толық құқығы бар екендігін растайды және кепілдік береді.
4.3. Тапсырысты рәсімдеуді және онлайн-төлемді Тапсырыс беруші сайтта өз бетінше немесе
қонақ үй әкімшісінің көмегімен жүргізеді.
4.4. Қызмет көрсетудің барлық шарттарымен Тапсырыс беруші Тапсырысты ресімдеу үдерісінде
танысады.
4.5. Тапсырыс беруші осы Шарттың 7-бөліміне сәйкес тапсырысты төлеуді жүргізеді.
4.6.Төлем және есеп айырысу сағаттары:
Қонақ үйде тұрғаны үшін төлем брондау кезіндегі қолданыстағы тарифке сәйкес орналасу
сәтінде алынады. Есептік сағат жүйесі:
* Келу уақыты Алматы уақыты бойынша 14.00
* Алматы уақытымен 12.00-ге шығу уақыты
Шығу кезінде барлық қызметтерді ұсыну тоқтатылады.
5. Тапсырыс беруші мен Орындаушының құқықтары мен міндеттері
5.1. Тапсырыс Берушінің құқықтары
5.1.1. Қонақ үй қызметтерін іздеу, брондау және төлеу жүйесі арқылы және сайтта көрсетілген
басқа да тәсілдермен жүргізіледі. Бұл ретте Тапсырыс беруші жүйені пайдаланған жағдайда ол
тапсырысты Брондау мен Төлеу қандай тәсілмен жасалғанына қарамастан, осы Шарттың
талаптарын толық көлемде және сөзсіз қабылдайтынын мойындайды.
5.1.2. Осы Шарттың 8-бөлімінде айтылған шарттарда тапсырыстан бас тарту немесе тапсырысты
өзгерту.
5.1.3. Тапсырыс берушінің тапсырыста көрсетілген мерзімде және көлемде брондалған
қызметтерді алуға құқығы бар.
5.2. Орындаушының құқықтары
5.2.1. Тапсырыс берушіден сайтта жарияланған брондау және төлеу ережелерінің және осы
Шарттың талаптарын сақтауды талап етуге. Орындаушы осы талаптарды толық сақтай отырып
Тапсырыс беруші жасаған іс-әрекеттер мен рәсімдер жағдайында ғана шарттың тиісті
орындалуына жауапты болады.
5.2.2. Тапсырыс берушіден осы Шарттың талаптарымен толық келісім талап етуге құқылы. Осы
Шарттың талаптарымен келіспеген жағдайда Тапсырыс берушіге Қызмет көрсетуден бас тарту.
5.2.3. Тапсырыс берушіден тапсырысты толық төлеуді талап ету. Тапсырыс берушіден брондау
және төлеу ережелерінде белгіленген мерзімде ақы алмаған жағдайда, тапсырыстың күшін жою.
5.2.4. Осы Шарттың мақсатында брондау жөніндегі қызметтерді орындау үшін үшінші тұлғаларды
тарту.
5.2.5. Егер Тапсырыс беруші Орындаушыға дұрыс емес деректерді, сондай-ақ Тапсырыс беруші
қасақана жалған және/немесе заңсыз пайдаланатын банк карталарының деректерін берсе, Шартты
бір жақты соттан тыс тәртіппен бұзу.
5.2.6. Қажет болған жағдайда бұл туралы Тапсырыс берушіні сайтта хабардар ете отырып, жүйені
кез келген уақытта ажырату және қосу.
5.3. Тапсырыс берушінің міндеттері
5.3.1. Осы Шартпен және брондау және төлеу ережесімен алдын ала таныспай, тапсырысты
ресімдеуге кіріспеу. Егер Тапсырыс беруші Тапсырысты ресімдеуге және төлеуге кіріссе, онда
Орындаушы Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен және брондау және ақы төлеу
ережесімен толық таныстым және келісемін деп санайды.
5.3.2. Орындаушының сайтында Қонақ үй және оның қызметтері туралы ақпаратпен танысу, оның
ішінде қызмет көрсету құнын білу.
5.3.3. Тапсырысты ресімдеу және онлайн-төлем жүргізу кезінде Тапсырыс берушімен жедел
байланыс үшін Орындаушыға қажетті өзекті байланыс ақпаратын көрсету.
5.3.4. Тапсырысты рәсімдеу үшін қажетті барлық мәліметтерді ұсыну.
5.3.5. Құнын толық көлемде уақтылы төлеу. Тапсырысты Интернет арқылы банк картасымен
төлеген жағдайда Тапсырыс берушіге тиесілі банк картасымен ғана пайдалану қажет. Алаяқтықты
болдырмау үшін Орындаушы төлемді тексереді және туындаған мәселелерді шешу үшін
Тапсырыс берушімен байланысады. Егер Тапсырыс беруші қол жетімсіз болса немесе мәселе
шешілмеген болса, орындаушы осы Тапсырысты жою құқығын өзіне қалдырады және ақша
қаражатын оның иесінің банк картасына қайтарады.
5.3.6. Тапсырыстан немесе тапсырыстағы қызметтердің бір бөлігінен бас тартқан жағдайда,
сондай-ақ тапсырыс берілген қызметтерді өзгерту үшін брондау және төлеу ережесінде
белгіленген тәртіппен орындаушыға бұл туралы дереу хабарлауға.
5.3.7. Егер осы Шартта өзгеше көзделмесе және заң міндеттемесінің немесе талаптарының мәнінен
туындамаса, Тапсырыс берушінің шарттық құқықтары мен міндеттері осы Шарт мүдделерінде
жасалған тұлғаларға да қолданылады.
5.4. Орындаушының міндеттері
5.4.1. Тапсырыс берушіге сайтта Қонақ үй және оның қызметтері туралы қажетті ақпаратты,
сондай-ақ тапсырысты ресімдеу және төлеу үшін ережелерді ұсыну.
5.4.2. Тапсырысты тиісінше ресімдегеннен және қызметтерді сәтті Брондағаннан кейін Тапсырыс
берушіден (соның ішінде үшінші тұлғалар арқылы) тапсырыс төлемін қабылдау.
6. Оферта акцепті және шарт жасасу
6.1. Тапсырыс беруші жүйеде келесі әрекеттерді орындау арқылы оферта акцептін жүргізеді:
· Тапсырысты брондау
· Тапсырыс төлемі
Тапсырыс беруші Орындаушының сайтында көрсетілген әрекеттердің кез келгенін орындағаннан
кейін шарт жасалған болып есептеледі.
7. Есеп айырысу тәртібі
7.1. Қызметтердің құны таңдалған қызметтер жиынтығына сәйкес Тапсырыс беруші
қалыптастырған тапсырыста анықталады.
7.2. Қызмет құны теңгемен белгіленеді және сайтта және брондауды растауда көрсетіледі.
Орындаушы қызметтердің құнын біржақты тәртіппен өзгертуі мүмкін.
7.3. Шарт бойынша барлық есеп айырысулар теңгемен жүргізіледі.
7.4. Тапсырысты төлеу брондау және төлеу ережелеріне сәйкес төлем тәсілдеріне байланысты
белгіленген мерзімде Тапсырыс сомасынан 100 (жүз) % мөлшерінде жүргізіледі.
8. Тапсырысты жою, өзгерту және Тапсырыс берушіге ақшалай қаражатты қайтару
8.1. Тапсырыс беруші төлегенге дейін кез келген уақытта тапсырыс беруден бас тарта алады
немесе брондау және төлеу ережелерінде белгіленген тәртіппен тапсырысқа өзгерістер енгізе
алады.
8.2. Тапсырыс беруші Тапсырыстың күшін жойған немесе Қонақ үйге келіп қоныстанбаған
жағдайда ақшалай қаражатты қайтару брондау және төлеу ережесінде көзделген тәртіппен және
шарттарда жүргізіледі.
9. Тараптардың жауапкершілігі және дауларды шешу
9.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және тиісінше орындамағаны үшін
Тараптар ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.
9.2. Орындаушы қандай да бір себептермен тапсырыс берушіге Қызмет көрсетудің мүмкін
еместігі, соның ішінде байланыс желілері жұмысының бұзылуы, жабдықтың ақаулығы және т. б.
үшін жауапты болмайды.
9.3. Орындаушы өз тарапынан немесе Тапсырыс берушінің осы Шарттың талаптарын бұзуы
салдарынан туындаған үшінші тұлғалар тарапынан қызметтерді орындамаған немесе тиісінше
орындамаған жағдайда Тапсырыс берушінің алдында жауапты болмайды.
9.4. Тапсырыс беруші Орындаушы алдындағы өз міндеттемелерін орындау үшін, материалдық
залал келтіргені үшін де, оның іскерлік беделіне зиян келтіргені үшін де жауапты болады.Қонақ
үйдің мүлкін жоғалтқан немесе бүлдірген жағдайда Тапсырыс беруші келтірген залалды, оған ҚР
заңнамасына және Қонақ үйдің мүлкіне залал келтіруге арналған тарифтерге сәйкес жасалған
залал туралы акт ұсынылған күні толық көлемде өтеуі тиіс.
Тапсырысты кез-келген қате немесе алаяқтық Брондауға немесе қайта сатуға тыйым салынады.
9.5. Орындаушы Тапсырыс беруші құқықтарының бұзылуы еңсерілмейтін күш әсерінің
салдарынан болған жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс берушіге Тапсырыс берушінің кінәсінен
тапсырыста айтылған көлемде қызметтерді ұсынбауына байланысты келтірілген материалдық
залал үшін ҚР қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жауапты болады.
9.6. Орындаушы Тапсырыс беруші ұсынған мәліметтер мен құжаттардың дұрыс еместігі,
жеткіліксіз немесе уақтылы болмауына байланысты туындаған, сондай-ақ Шарттың және/немесе
Тапсырыс беруші тарапынан брондау және ақы төлеу ережелерінің басқа да бұзылуы салдарынан
туындаған Қызметтерді өз тарапынан немесе үшінші тұлғалар тарапынан орындамаған немесе
тиісінше орындамаған жағдайда жауапты болмайды.
9.7. Орындаушы 1 тәуліктен артық қонақ үйге орналастыру мерзіміне кешіккен немесе мерзімінен
бұрын шыққан жағдайда Тапсырыс берушінің алдында жауапты болмайды.
9.8. Орындаушы қонақ үй және оның қызметтері туралы ақпаратты сайтта жариялайды және оның
өзектілігі мен дұрыстығына жауап береді.
10. Құпиялылықты сақтау
10.1. Осы Шарттың талаптарын қабылдай отырып, Тапсырыс беруші өзінің дербес деректерін,
сондай-ақ өзінің атынан және мүддесінде әрекет ететін тұлғалардың дербес деректерін (оның
ішінде тегі, аты, әкесінің аты, электрондық пошта, ұялы телефон нөмірі және т. б.) өңдеуге келісім
білдіреді. Дербес деректерді өңдеуге берілген осы келісім мерзімсіз болып табылады және
Тапсырыс берушінің Орындаушының атына жазбаша өтініш беру арқылы күші жойылуы мүмкін.
ҚР заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа, Тапсырыс берушінің дербес ақпараты таратуға
жатпайды.
10.2. Тапсырыс беруші өзінің байланыс деректерінің құпиялылығы үшін, сондай-ақ оларды
пайдалана отырып жүргізілген барлық іс-әрекеттер үшін жауапты болады. Орындаушы Тапсырыс
берушінің деректерін үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалануы себебінен туындаған залалдарды
жауапты болмайды және өтемейді.
11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (форм мажор)
11.1. Тараптар шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін
жауапкершіліктен босатылады, егер мұндай орындамау еңсерілмес күш мән-жайларының, яғни
осы жағдайларда төтенше және еңсерілмейтін мән-жайлардың салдары болып табылса.
11.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына мыналар жатады, бірақ олармен шектелмейді: дүлей
зілзалалар, әскери іс-қимылдар, жалпы мемлекеттік дағдарыс, саладағы немесе өңірдегі ереуілдер,
мемлекеттік билік органдарының әрекеттері мен шешімдері, телекоммуникациялық және
энергетикалық желілерде туындайтын іркілістер, зиянды бағдарламалардың әрекеті, сондай-ақ
Тараптардың әрқайсысының бағдарламалық және/немесе аппараттық кешенін рұқсатсыз қол
жеткізуге және/немесе істен шығаруға бағытталған үшінші тұлғалардың жосықсыз әрекеттері.
12. Шартты өзгерту және бұзу
12.1. Осы Шарт Тапсырыс беруші осы офертаны акцептеген сәттен бастап жасалды деп есептеледі
және Тараптар Шарт бойынша өзінің барлық міндеттемелерін орындағанға дейін әрекет етеді.
12.2. Орындаушы бір жақты соттан тыс тәртіппен осы Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.
Сұрақтар туындаған жағдайда Пайдаланушы: +7 (727) 3007000, +7 (776)222 7000 телефондар
арқылы немесе booking@befine.kz электрондық поштаға хабарласа алады.
«BE FINE» ЖК
Заңды мекен-жайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Бесқайнар ауылдық округі, Бесқайнар ауылы,
1105
БСН 590501400665
ЖСК KZ30722S000007282256
Банк «Kaspi Bank»
БСК CASPKZKA
Орналасқан жері: Алматы облысы, Талғар ауданы, Бесқайнар кенті мекен-жайы бойынша
орналасқан “BE FINE” қонақ үй